Projekt IMPULS 1989

01.02.2019

V ramci mezinarodního divadelniho festivalu Bez hranic. || W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic.

Projekt IMPULS 1989 se bude snažit zachytit malý kousek historie Solidarności Polsko-Česko-Slovenské, podat svědectví o heroických dobách a taky připomenout veřejnosti výročí Festivalu československé nezávislé kultury ve Vratislavi a jeho dopad na vzájemné vztahy, zejména v oblasti kultury. Projekt je významnou doprovodnou akcí 29. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu BEZ HRANIC/BEZ GRANIC. Projekt získal podporu MZV ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

||

W ramach projektu IMPULS 1989 będziemy przypominać mały kawałek historii Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, przedstawiając świadectwo bohaterskich czasów oraz upamiętniając rocznicę Festiwalu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu, w tym także jego wpływ na wzajemne powiązania, głównie w zakresie kultury. Projekt ten stanowi niezwykle istotne wydarzenie towarzyszące 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego BEZ GRANIC/BEZ HRANIC, a jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach projektu Forum Czesko-Polskiego.