Informacja prasowa || Tisková zpráva

31.01.2022

Czy w Euroregionie Śląsk Cieszyński będziemy mieć nowy transgraniczny system wymiany informacji?

O tym jak ważne jest zarządzanie informacją transgraniczną i transnarodową mogliśmy się przekonać m.in. na początku pandemii koronawirusa. W Euroregionie Śląsk Cieszyński, a także w pozostałych przygranicznych regionach informacje dotyczące np. problematyki związanej z pandemią, zwłaszcza możliwości przekraczania granicy przy wprowadzanych ograniczeniach stały się głównymi zapytaniami kierowanymi do podmiotów zajmujących się współpracą transgraniczną, jak również przygranicznych samorządów.

Stąd też w ramach poszukiwań sprawdzonych sposobów na zarządzenie informacją znalazły się wideokonferencje z przedstawicielami EUWT Eurodystrykt PAMINA zlokalizowanego na pograniczu francusko-niemieckim. - Organizacja wideokonferencji miała na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie modelowego zarządzania informacją transgraniczną na przykładzie funkcjonującego od ponad 30 lat na pograniczu francusko-niemiecko-szwajcarskim sieciowego systemu informacji pn. INFOBEST. Wymiana ta pozwoliła również na nowo spojrzeć na pierwotnie istniejący na pograniczu polsko-czeskim transgraniczny system informacji INFOREG i nadać mu nowe funkcje - wyjaśnia Bogdan Kasperek, dyrektor biura Stowarzyszenia "Olza", polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Czym jest INFOBEST?

- To sieć czterech biur utworzonych w latach 90. w obszarze Górnego Renu. Mają one charakter publiczny i ogólnodostępny. Obsługiwane są przez dwujęzyczny personel, a ich zadaniem jest udzielanie informacji i fachowych porad obywatelom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym, a także władzom samorządowym z Górnego Renu w sprawach transgranicznych dotyczących Francji, Niemiec i Szwajcarii. Pełnią one rolę nieodpłatnych punktów konsultacyjnych między innymi w takich obszarach tematycznych jak: ubezpieczenia społeczne, zatrudnienie, system podatkowy, przeprowadzki do kraju sąsiedniego, szkolnictwo, ruch drogowy. Pomagają obywatelom w załatwianiu spraw administracyjnych dotyczących kraju sąsiedniego, niwelując w ten sposób barierę językową i ułatwiając kontakt z danym urzędem. Przekierowują również klientów do instytucji, które są kompetentne w danej dziedzinie. Działalność INFOBESTÓW polega ponadto na rozpowszechnianiu sprawozdań i broszur informacyjnych, aktualizacji dwujęzycznej strony internetowej, organizowaniu transgranicznych spotkań, organizowaniu i moderowaniu seminariów informacyjnych, publikowaniu newsletterów. INFOBESTY zwracają uwagę na rozbieżności w różnego rodzaju regulacjach narodowych i niosą pomoc w poszukiwaniu rozwiązań - wyjaśnia Agnieszka Olszewska ze Stowarzyszenia "Olza" w raporcie z wideokonferencji zrealizowanych od grudnia 2020 roku do lipca 2021 roku.

Nowy transgraniczny system wymiany informacji na Śląsku Cieszyńskim?

Wideokonferencje oraz analiza licznych materiałów pozwoliły na pozyskanie bliższych informacji dotyczących systemu wymiany informacji na pograniczu francusko-niemieckim, a tym samym opracowanie wskazówek i inspiracji dla podobnych działań, które mogłyby być realizowane na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński. - Miejscem do tego typu lub podobnych działań mogłoby być na przykład tworzone wspólnie przez miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn, a także Euroregion Śląsk Cieszyński Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej, które ma powstać w ramach projektu "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju" przy ul. Zamkowej 1 w Cieszynie - podsumowuje wirtualne wizyty Tomáš Balcar, dyrektor wykonawczy Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Terytorialnej, reprezentującego czeską część Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Wideokonferencje z przedstawicielami EUWT Eurodystrykt PAMINA odbywały się w ramach projektu "InfoSpace" dofinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, realizowanego wspólnie przez polską i czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz stowarzyszenie Człowiek na granicy.

||

Budeme mít v Euroregionu Těšínské Slezsko systém výměny přeshraničních informací?

O tom, jak je důležitá správa přeshraničních a nadnárodních informací jsme se mohli přesvědčit například na počátku pandemie Covid-19. V Euroregionu Těšínské Slezsko, a také v dalších příhraničních regionech, se informace ohledně této problematiky, možností překračování hranic a zavádění různých omezení, staly hlavními dotazy, které směřovaly na subjekty aktivní v přeshraniční spolupráce a také na lokální samosprávy.

Proto se jako součást hledání efektivních řešení správy informací objevily videokonference se zástupci ESÚS Eurodistrict PAMINA, který se nachází na francouzsko-německém pohraničí. - Videokonference byly realizovány s cílem se podělit o vědomosti a zkušenosti z oblasti modelové správy přeshraničních informací na konkrétním příkladu informačního síťového systému s názvem INFOBEST, který více než 30 let funguje ve francouzsko-německo-švýcarském pohraničí. Sdílení informací pomohlo rovněž zhodnotit již existující informační systém INFOREG na polsko-české hranici a dát mu novou podobu - sděluje Bogdan Kasperek, ředitel kanceláře Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza" a zástupce polské části Euroregionu Těšínské Slezsko.

Co je vlastně INFOBEST?

INFOBEST je sítí čtyř subjektů, které vznikly v 90. letech na území Horního Porýní. Jsou to místa veřejně přístupná, ve kterých pracuje dvojjazyčný personál a jejich cílem je poskytování informací a odborných rad obyvatelům, sdružením, firmám, veřejným institucím a samosprávám Horního Porýní ohledně přeshraničních záležitostí, týkajících se Francie, Německa a Švýcarska. Plní roli konzultačních center a poskytují informace zdarma a v těchto tematických oblastech: sociální pojištění, zaměstnanost, daňový systém, přestěhování do sousední země, školství, doprava. Pomáhají obyvatelům zajistit administrativní záležitosti týkající se sousední země, překonávají tímto jazykovou bariéru a usnadňují kontakt s daným úřadem. Přesměrovávají také klienty na kompetentní instituce v dané oblasti. INFOBESTY jsou aktivní také v oblasti distribuce zpráv a informačních brožur, při aktualizaci dvojjazyčné internetové stránky, v organizování přeshraničních setkání, v organizování a vedení informačních seminářů a při publikaci newsletterů. INFOBESTY také upozorňují na rozdíly v rámci různých národních podmínek a snaží se pomoci při hledání řešení - vysvětluje Agniezska Olszewska ze Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza" v dokumentu z videokonferencí, které byly realizovány od prosince 2020 do července 2021.

Nový přeshraniční systém výměny informací na Těšínském Slezsku?

Videokonference a analýzy mnoha dokumentů umožnily získání bližších informací, týkajících se systému výměny informací na francouzsko-německém pohraničí, a také vytvoření návrhů a inspirací pro podobné aktivity, které by mohly být realizovány v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko. - Místem pro tohoto typu aktivity by mohlo být například Přeshraniční turistické informační centrum, které vzniká na ul. Zamkowa 1 v Cieszyně, díky společným aktivitám měst Český Těšín a Cieszyn a realizaci projektu "Po stopách těšínské tramvaje" - shrnuje virtuální návštěvy Tomáš Balcar, výkonný ředitel Regionálního sdružení územní spolupráce a zástupce české části Euroregionu Těšínské Slezsko.

Videokonference se zástupci ESÚS Eurodistrict PAMINA se konaly v rámci projektu "InfoSpace", který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a který společně realizují polská a česká část Euroregionu Těšínské Slezsko a spolek Člověk na hranici.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020