Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

11.01.2022

Zbliża się koniec projektu InfoSpace, który realizujemy jako partner dla polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląska Cieszyńskiego. Jednym z efektów naszych działań będzie dokument strategiczny wyznaczający kierunki przyszłych działań w ramach polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Zapisy strategii zaprezentujemy już wkrótce, a pozostałe efekty naszych działań, w tym wykorzystanie dobrych praktyk z pogranicza niemiecko-francuskiego już teraz wprowadzamy w życie na naszym polsko-czeskim gruncie!
II
Blíží se konec projekt InfoSpace, který realizujeme jako partner polské i české části Euroregionu Těšínské Slezsko. Jedním z výsledků aktivit projektu bude strategický dokument vyznačující další směřování polsko-české přeshraniční spolupráce. Strategii představíme již zanedlouho a dobrou praxi z německo-francouzského pohraničí aplikujeme na našem polsko-českém území již nyní!


Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020