Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

19.01.2021

Współpraca transgraniczna w dobie pandemii ma się dobrze, choć podobnie jak wiele inicjatyw wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi np. sposobu organizowania spotkań. Nie ma jednak powodów do zmartwień i zawieszania rozpoczętych już projektów. Z naszymi partnerami, którzy reprezentują Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński odbyliśmy więc kolejne wirtualne spotkanie w ramach projektu "InfoSpace", który finansowany jest w ramach funduszu mikroprojektów programu Interreg V-A CZ-PL. Konkretne działania już zaplanowane, a do udziału w nich już wkrótce zaprosimy wszystkich, który chcieliby uczestniczyć m.in. w pracach przy opracowaniu strategii dotyczącej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński w odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2021-2027. O szczegółach będziemy Was informować na bieżąco! A wszystkich aktywnie działających na pograniczu polsko-czeskim zachęcamy do planowania kolejnych i rozwijania dotychczasowych partnerskich działań!

Přeshraniční spolupráce funguje dobře i v době pandemie, ale musí se vyrovnávat, stejně jako jiné spolupráce, s mnoha omezeními, které se týkají například organizace setkání. Nestrachujeme se a neodložili jsme rozjeté projekty. S našimi partnery, kteří reprezentují Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński jsme měli dnes další setkání v rámci projektu "infoSpace", který je spolufinancován v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A CZ-PL. Konkrétní aktivity jsou už naplánovány a budeme rádi, pokud se jich budete účastnit. Například to budou aktivity kolem strategie územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko z pohledu nového programového období 2021-2027. Podrobnosti již brzy! A všechny vyzýváme k aktivnímu plánování a rozvoji partnerských aktivit na česko-polském pohraničí!

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020