"Těšínská tramvaj se vrátila!" || "Tramwaj Cieszyński wrócił!"

11.03.2019

Spolek Člověk na hranici ve spolupráci s nadací Lokalsi zahájili realizaci česko-polského projektu "Těšínská tramvaj se vrátila". || Stowarzyszenie Człowiek na Granicy wraz z fundacją Lokalsi przystąpili do realizacji transgranicznego, czesko-polskiego projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił!".

fot. fotopolska.eu

Projekt navazuje na výstupy "Analýzy ohledně navrácení těšínské tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína" a nabízí možnost návratu legendární tramvaje. Navrácení tramvaje se uskuteční za pomoci nejmodernějších forem vizuálního umění, m.j. skrze využití videomappingu 3D, které se také označuje jako prostorový mapping. Cílem projektu je proto podpora využití nehmotného kulturního dědictví spojeného s tramvajovým spojením, které před více než 100 lety symbolicky spojovalo oba břehy Olše. Díky realizaci projektu budou zpřístupněny materiály o těšínské tramvaji, které budou zahrnovat grafiky, fotografie a doposud nepublikované památkové materiály související s těšínskou tramvají. Část z nich bude využita při videomappingu. Kompletní materiály budou prezentovány v rámci přeshraniční výstavy na téma fungování tramvajového spojení.

Projekt "Těšínská tramvaj se vrátila!", je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014-2020. Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885

||

Projekt jest odpowiedzią na wyniki "Analizy przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna", i rozwiązaniem umożliwiającym powrót legendarnego tramwaju. Przywrócenie tramwaju odbędzie się za pomocą najnowocześniejszych form wizualnych m.in. poprzez wykorzystanie video mappingu 3d, zwanego także mappingiem przestrzennym. Celem projektu jest zatem wsparcie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z linią tramwajową, która ponad 100 lat temu symbolicznie łączyła oba brzegi Olzy. Dzięki realizacji projektu udostępnione zostaną materiały dotyczące cieszyńskiego tramwaju, które obejmować będą grafiki, zdjęcia oraz niepublikowane materiały wspomnieniowe związane z tramwajem. Część z nich wykorzystana zostanie do przygotowania video mappingu. Całość zebranych materiałów zostanie zaprezentowana w ramach transgranicznej wystawy poświęconej funkcjonowaniu linii tramwajowej.

Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił!!" dofinansowany został przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885.