Zaproszenie na webinarium || Pozvánka na webinář

03.02.2022
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" , Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici, z.s. kończą realizację partnerskiego projektu "InfoSpace", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 


Projekt ten stanowi odpowiedź na potrzeby związane z rozwijaniem i doskonaleniem narzędzi i metod pracy w odniesieniu do współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz nawiązuje do funkcjonującego od kilkunastu lat na pograniczu francusko-niemieckim systemu transgranicznej wymiany informacji INFOBEST, a także do realizowanego przez stowarzyszenie "Olza" projektu 'INFOREG 2006', polegającego na stworzeniu transgranicznego systemu współpracy sieciowej na pograniczu polsko-czeskim. Przedsięwzięcie jest próbą redefinicji systemu INFOREG i tchnięcia w niego nowego ducha w postaci stworzenia przestrzeni do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną i transnarodową w Euroregionie Śląsk Cieszyński. W ramach realizacji projektu przeprowadzono aktualizację opracowanej w 2015 r. strategii w formie dokumentu analityczno-planistycznego pn. 'Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński - studium'.

Strategia została zaktualizowana w odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz w odniesieniu do zmieniających się warunków prowadzonej współpracy terytorialnej w szczególnych sytuacjach, zwłaszcza zagrożeń epidemiologicznych i służyć będzie polskim oraz czeskim samorządom lokalnym, ich jednostkom terytorialnym i innym podmiotom z obszaru Euroregionu do inicjowania i wdrażania przyszłych aktywności transgranicznych.

Realizując projekt mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztacie przeprowadzonym w formule webinarium w środę 9.02.2022 r. w godzinach 10.00 - 12.00, poświęconym prezentacji rezultatów projektu, a w szczególności prezentacji zaktualizowanej strategii dotyczącej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie udziałem w warsztacie proszę o przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną do wtorku 8.03.2022 r. na adres biuro@olza.pl . Link do spotkania przeprowadzonego w formule webinarium na platformie ZOOM zostanie Państwu przesłany drogą elektroniczną najpóźniej w godzinach porannych dnia realizacji warsztatu. W związku z tym proszę o wskazanie (przy potwierdzaniu udziału) adresu poczty elektronicznej, na który prześlemy wspomniany link do spotkania. Ponadto, webinarium będzie również transmitowane w czasie rzeczywistym na Facebooku Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Stowarzyszenia Člověk na hranici.

||

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a spolek Člověk na hranici končí realizaci partnerského projektu "InfoSpace", který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Projekt reaguje na potřeby spojené s rozvíjením a vylepšováním nástrojů a metod práce v rámci přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko a navazuje na systém výměny přeshraničních informací INFOBEST, který funguje již několik let na francouzsko-německém pohraničí, dále na projekt INFOREG 2006, který realizovalo sdružení "Olza" a týkal se vytvoření přeshraničního systému síťové spolupráce na česko-polském pohraničí. Projekt je snahou o nové definování a nalezení nové podoby systému INFOREG jako platformy pro komplexní využívání přeshraničních a nadnárodních informací v Euroregionu Těšínské Slezsko.

V rámci realizace projektu byla provedena aktualizace strategie, která vznikla v roce 2015 ve formě analyticko-plánovacího dokumentu s názvem "Budoucí územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko - studie". Strategie byla aktualizována s ohledem na nové programové období 2021-2027 a měnící se podmínky pro vedení územní spolupráce ve zvláštních situacích, především při epidemiologických hrozbách, a bude sloužit českým a také polským lokálním samosprávám, jejich organizacím a dalším subjektům z Euroregionu v rámci iniciování a realizace budoucích přeshraničních aktivit.

V rámci realizace projektu bychom Vás rádi pozvali k účasti na workshopu, který bude veden formou webináře ve středu 9.2.2022 v čase od 10 do 12 hodin, a bude prezentací výsledků projektu a především aktualizované strategie, týkající se územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko.

Pokud se chcete workshopu zúčastnit, prosíme o zaslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu irsts@irsts.cz do úterý 8.2.2022. Link k setkání ve formě webináře, který proběhne na platformě ZOOM, Vám bude zaslán elektronicky nejpozději v den realizace workshopu v ranních hodinách. V souvislosti s tím prosíme o zaslání/potvrzení e-mailové adresy, na kterou bude zaslán link. Navíc bude webinář rovněž streamován v reálném čase na FB profilu Euroregionu Těšínské Slezsko a spolku Člověk na hranici.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020