Ateliér na Olši potřetí otevřen aneb listopadová nostalgie po OA 2019 || Atelier nad Olzą otwarty po raz trzeci albo nostalgia po OA 2019

28.11.2019

Voda přináší život. A spolu s ním patrně i kreativitu. Jak jinak si vysvětlit bohatost uměleckého života, který živelně bují na obou březích řeky Olše? Stačí se podívat na mapu letošních Otevřených ateliérů. Také vidíte tu přehlídku umění a řemesel všech barev, tvarů a materiálů?

18 účastníků, rozprostřených rovnoměrně na české i polské straně hranice. Malíři, fotografové, designéři, švadleny, košíkářky, floristky, make-up artistky. Český Těšín i Cieszyn jsou zkrátka jedním velkým kreativním ateliérem, kulturně pestrým a rozmanitým prostorem, který je domovem řady výtvarníků a zručných řemeslníků. Díky OA, každoroční sérii uměleckých setkávání, se otevírají dokořán brány jejich dílen a to všem uměleckým nadšencům, pro které jejich aktivita není žádným překvapením, ale také široké veřejnosti, která o bohatosti těšínského uměleckého života a tvorby nemá mnohdy tušení.

To se s OA mění. Těšínští umělci a řemeslníci mají možnost dát o sobě vědět, nechat zájemce nahlédnout do tajů své tvorby, sdílet s nimi její průběh i výsledky, které si milovníci umění mohou rovněž odnést domů. Stejně jako spoustu nových dojmů a informací.

Ani letos to nebylo jiné. I když trochu možná bylo. Letošní OA, již třetí, byly ještě o něco intenzivnější, bohatší, pestřejší, barevnější a osobnější než ty v minulých letech. Přinesly čtyři dny nabité vernisážemi, tvůrčími dílnami a hlavně setkáváním a rozhovory.

Vše začalo ve čtvrtek 3. října česko-polským komunikačním workshopem pod vedením studia Dinksy a pokračovalo podzimně stylovou zahajovací vernisáží na zahradě těšínského Střediska volného času Amos. Následující dny pak patřily návštěvám ateliérů všech účastníků, tvůrčím dílnám drhání, šití či kresby, vernisážím obrazů i fotografií doplněných o úryvky poezie. Právě posledně zmiňovanou vernisáží sudetských fotografií Luďka Ondrušky měly letošní OA v neděli 6. října končit. O pár dní se však protáhly díky magické vernisáži výstavy "Kabinet kuriozit" tvůrců Marioly a Gregorze Ptak v Galerii Půda, která symbolicky odkazovala na časovou neohraničenost tvůrčího procesu.

Ten jen tak nekončí, ba naopak trvá a neustále se proměňuje a vyvíjí. Tvůrci i nadále tvoří, malují, fotí, šijí, jejich práce se nezastaví a OA návštěvníci za nimi přichází i dávno poté, co série uměleckého setkávání oficiálně skončí.

Přesně tak, oficiálně. Nekončí totiž jen tvůrčí proces, ale ani Otevřené ateliéry. Stejně jako tvoří těšínští výtvarníci a řemeslníci, otevírají nové prostory, pracují na nových projektech, připravují se i další Otevřené ateliéry. Už na jaře 2020! A co do té doby? Načítat letošní katalog a bedlivě sledovat, čím vším kreativním těšínský ateliér na řece Olši žije.

Woda jest źródłem życia. Niewątpliwie również tego kreatywnego. Jak inaczej bowiem wytłumaczyć bogactwo życia artystycznego, które kwitnie po obu stronach rzeki Olzy? Wystarczy spojrzeć na tegoroczną mapę Otwartych pracowni. Też widzicie na niej pełen wachlarz i różnorodność sztuki, rzemiosła, kształtów i materiałów?

18 uczestników, równomiernie rozproszonych po czeskiej i polskiej stronie. Malarze, fotografowie, projektanci, krawcowe, koszykarki, florystki i wizażystki. Czeski Cieszyn i Cieszyn są wielką kreatywną pracownią, zróżnicowaną i rozmaitą przestrzenią, która jest domem dla wielu artystów, twórców i utalentowanych rzemieślników. Dzięki OA, corocznej serii twórczych spotkań, otwierają się na oścież bramy ich pracowni, a to dla wszystkich entuzjastów artystycznych poczynań, którym te działania są znane ale również dla szerokiej grupy odbiorców, którzy dopiero mają okazję dowiedzieć się i przekonać, jak bogate jest cieszyńskie życie artystyczne.

Dzięki OA jest ku temu okazja. Cieszyńscy twórcy mają okazję siebie zaprezentować, zaprosić do poznania tajników swojej twórczości, podzielić się procesem i efektami swojej pracy, które miłośnicy sztuki i twórczości również mogą zabrać do domu. Podobnie jak wiele nowych informacji i inspiracji.

I w tym roku nie było inaczej. Chociaż może było. Tegoroczna, trzecia edycja OA była jeszcze bardziej intensywna, bogata, różnorodna, kolorowa i niezwykła. Cztery dni pełne wernisaży, twórczych warsztatów a przede wszystkim spotkań i rozmów.

Wszystko zaczęło się w czwartek 3. października polsko-czeskim warsztatem komunikacyjnym prowadzonym przez studio Dinksy i płynnie przeszło w wernisaż otwarcia w niecodziennym, jesiennym stylu w ogrodzie Centrum wolnego czasu Amos. Kolejne dni wypełnione były odwiedzinami w pracowniach uczestników, warsztatami makramy, szycia czy rysunku, wernisażami malarstwa i fotografii dopełnionej fragmentami poezji. I tym ostatnim, wernisażem sudeckich fotografii Luďka Ondruški miały się OA w niedzielę 6. października zakończyć. Ale trwały jeszcze przez kilkanaście dni dzięki magicznej wystawie "Magazyn Osobliwości" twórców Marioli i Grzegorza Ptaków w Galerii Puda, wystawie, która symbolicznie nawiązywała do nieograniczonego czasem procesu twórczego.

Ten tak po prostu przecież się nie kończy, trwa, nieustannie zmienia się i rozwija. Twórcy ciągle tworzą, malują, fotografują, szyją, nie sposób ich zatrzymać, a zainteresowani i tak będą odwiedzać ich pracownie nawet długo po tym, jak oficjalnie zakończą się twórcze spotkania.

Właśnie tak, oficjalnie. Nie tylko procesy twórcze się nie kończą, nie kończą się również i Otwarte pracownie. Podobnie jak cieszyńscy artyści i rzemieślnicy nieustannie tworzą, otwierają się nowe przestrzenie, pracuje się nad nowymi projektami, tak i przygotowuje się kolejna edycja Otwartych pracowni. Już na wiosnę 2020 roku! A co pozostaje do tego czasu? Przeglądać tegoroczny katalog OA i śledzić z radością, czym cieszyński atelier nad Olzą żyje każdego dnia.