Film promujący projekt || Film propagující projekt

28.02.2022

InfoSpace, czyli przestrzeń do zarządzania informacją transgraniczną i współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici, z.s. zakończyło realizację partnerskiego projektu "InfoSpace", którego celem było podniesienie poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a także stworzenie przestrzeni do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną na rzecz instytucji i społeczności regionu przygranicznego z wykorzystaniem dotychczasowych długoletnich doświadczeń ze współpracy prowadzonej przez partnerów projektu w wymiarze polsko-czeskim, jak i międzyregionalnym - z pograniczem francusko-niemieckim. W ramach podsumowania powstał krótki film promujący projekt oraz dobre praktyki we współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.
||
InfoSpace jako systém správy přeshraničních informací a spolupráce na polsko-českém pohraničí
Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a spolek Člověk na hranici, ukončili realizaci partnerského projektu "InfoSpace". Cílem projektu bylo zvýšení úrovně rozvoje přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko a vytvoření platformy pro správu přeshraničních informací s využitím dosavadních dlouholetých zkušeností v rámci spolupráce, kterou realizují partneři projektu na úrovni polsko-české i meziregionální (s francouzsko-německým pohraničím). V rámci shrnutí vznikl krátký film propagující projekt a dobrou praxi v přeshraniční a meziregionální spolupráci.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020