Informacja prasowa || Tisková zpráva

28.02.2022

Kolejny tom naukowej serii wydawniczej TRANSCARPATHICA na finiszu!

W jaki sposób epidemia COVID-19 zmieniła pogranicze polsko-czeskie i wpłynęła na współpracę transgraniczną? Co zakłada strategia terytorialnego współdziałania w Euroregionie Śląsk Cieszyński na najbliższe lata? To tylko część zagadnień, którym poświęcony został ósmy już tom naukowej serii wydawniczej "TRANSCARPATHICA" wydawanej przez Stowarzyszenie "Olza" oraz branżową Komisję Polskiej Akademii Nauk pod redakcją profesora Akademii WSB Łukasza Wróblewskiego.

Czym jest TRANSCARPATHICA?

Od 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" we współpracy z Komisją ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk przy Oddziale w Katowicach wydaje serię "TRANSCARPHATHICA". Jest to publikacja poświęcona problematyce współpracy transgranicznej oraz relacjom sąsiedzkim łączącym Polaków, Czechów i Słowaków - wyjaśnia Bogdan Kasperek, dyrektor biura Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W skład Rady Naukowej serii "TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego" weszli naukowcy z Polski, Czech i Słowacji, reprezentujący następujące ośrodki naukowo-badawcze: Polską Akademię Nauk Oddział w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Czeską Akademię Nauk w Brnie (Akademie věd České republiky v Brně), Uniwersytet Karola w Pradze (Univerzita Karlova v Praze), Słowacką Akademię Nauk v Bratysławie (Slovenská akademie věd v Bratislavě), Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" reprezentujący jednocześnie Radę i Sekretariat Euroregionu Śląsk Cieszyński. Skład Rady podkreśla międzynarodowy charakter serii. Ostatnie tomy publikacji powstają na licencji Creative Commons, a seria znajduje się na liście punktowanych tytułów naukowych.

Już niebawem publikacja dostępna także w wersji elektronicznej na www.euro-in.org.

Najnowszy tom powstał w ramach projektu "InfoSpace" dofinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, realizowanego wspólnie przez polską i czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Stowarzyszenie "Człowiek na granicy".

- - -

Vznikla další odborná publikace v rámci série TRANSCARPATHICA

Jakým způsobem změnila epidemie COVID-19 polsko-české pohraničí a jak ovlivnila přeshraniční spolupráci? Jaké jsou předpoklady pro územní spolupráci v Euroregionu Těšínské Slezsko pro nejbližší léta? To je část námětů, kterým se věnuje již osmý díl odborné série "TRANSCARPATHICA", kterou vydává Sdružení "Olza" a Komisja Polskiej Akademii Nauk a kterou sestavil profesor Akademie WSB Łukasz Wróblewski.

Co je to TRANSCARPATHICA?

Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza", ve spolupráci s Komisí pro Polsko-České a Polsko-Slovenské vztahy Akademie Nauk při univerzitě v Katovicích, vydává od roku 2012 sérii "TRANSCARPHATHICA". Jedná se o publikace, které jsou věnovány problematice přeshraniční spolupráce a sousedským vztahům mezi Poláky, Čechy a Slováky - vysvětluje Bogdan Kasperek, ředitel kanceláře Euroregionu Těšínské Slezsko.

Členy vědecké rady série "TRANSCARPATHICA. Díla Polsko-Česko-Slovenského Euroinstitutu jsou vědci z Polska, Čech i Slovenska, kteří reprezentují vědecko-výzkumné subjekty: Polska Akademia Nauk v Katowicích, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Akademia im. Jana Długosza v Częstochowé, Akademie věd České republiky v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Slovenská akademie věd v Bratislavě, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a zástupci Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza" jako představitelé rady a sekretariátu Euroregionu Těšínské Slezsko. Složení rady podtrhuje mezinárodní charakter série. Poslední části publikace vznikly v rámci licence Creative Commons a série se nachází na seznamu hodnocených akademických prací.

Již brzy bude publikace dostupná také v elektronické verzi na www.euro-in.org.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020