Informacja prasowa || Tisková zpráva

28.02.2022

InfoSpace, czyli przestrzeń do zarządzania informacją transgraniczną i współpracy na pograniczu polsko-czeskim

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici, z.s. zakończyło realizację partnerskiego projektu "InfoSpace", którego celem było podniesienie poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a także stworzenie przestrzeni do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną na rzecz instytucji i społeczności regionu przygranicznego z wykorzystaniem dotychczasowych długoletnich doświadczeń ze współpracy prowadzonej przez partnerów projektu w wymiarze polsko-czeskim, jak i międzyregionalnym - z pograniczem francusko-niemieckim.
Projekt był odpowiedzią na potrzeby związane z rozwijaniem i doskonaleniem narzędzi i metod pracy w odniesieniu do współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński, biorąc pod uwagę sprawdzone rozwiązania zastosowane na pograniczu francusko-niemieckim. W tym celu partnerzy projektu odbyli wirtualne wideowizyty, które stały się inspiracją do zarządzania szeroko rozumianą informacją transgraniczną i transnarodową w odniesieniu do potrzeb istniejących w polsko-czeskim pograniczu, w tym na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W ramach projektu zaktualizowana została także strategia dotycząca współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, co pozwoli na systemowe podejście do inicjowania i wdrażania przyszłych aktywności transgranicznych przez polskie i czeskie samorządy oraz ich jednostki organizacyjne, a także pozostałe podmioty zainteresowane polsko-czeską współpracą. Strategia uwzględnia również aspekt związany ze zmieniającymi się warunkami prowadzonej współpracy, zwłaszcza zagrożeń epidemiologicznych. Elementem wspierającym konsultację prac nad strategią były warsztaty dla przedstawicieli wyżej wspomnianych grup. Opracowana w języku polskim i czeskim strategia pozwoli na podniesienie poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie. Ze strategią wiąże się także wydanie publikacji TRANSCARPHATICA, której tematyka dotyczy m.in. zagadnień związanych z planowaniem, finansowaniem i realizacją współpracy transgranicznej zwłaszcza w odniesieniu do nowego okresu programowania 2021-2027, a także zmian jakie na pograniczu polsko-czeskim wywarła epidemia COVID-19. Ósmy tom naukowej serii wydawniczej "TRANSCARPATHICA" powstał przy współpracy Stowarzyszenia "Olza" oraz branżowej Komisji Polskiej Akademii Nauk pod redakcją profesora Akademii WSB Łukasza Wróblewskiego.

W celu osiągnięcia wszystkich celów transgranicznego projektu wymagane była także modernizacja nowych pomieszczeń wchodzących w skład siedziby SRiWR "Olza" w Cieszynie oraz zaplecza do prowadzenia działalności transgranicznej znajdującego się w siedzibie RSTS. Przyczyniły się one do poprawy warunków do prowadzenia polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, m.in. w zakresie obsługi i organizowania warsztatów dla samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących z Euroregionem, w tym wdrożeniu nowoczesnych form komunikacji, które wymagały zakupu profesjonalnego sprzętu wideokonferencyjnego.

- - -

InfoSpace jako systém správy přeshraničních informací a spolupráce na polsko-českém pohraničí

Sdružení rozvoje a regionální spolupráce "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a spolek Člověk na hranici, ukončili realizaci partnerského projektu "InfoSpace". Cílem projektu bylo zvýšení úrovně rozvoje přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko a vytvoření platformy pro správu přeshraničních informací s využitím dosavadních dlouholetých zkušeností v rámci spolupráce, kterou realizují partneři projektu na úrovni polsko-české i meziregionální (s francouzsko-německým pohraničím).

Projekt reagoval na potřeby spojené s rozvíjením a vylepšováním nástrojů a metod práce v rámci přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko ve srovnání s efektivními řešeními z francouszko-německého pohraničí. Partneři projektu vykonali tři virtuální návštěvy, které se staly inspirací pro správu široce pojatých přeshraničních a nadnárodních informací, s ohledem na potřeby polsko-českého pohraničí, včetně území Euroregionu Těšínské Slezsko.

V rámci projektu byla provedena aktualizace strategie územní spoplupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko, která umožní systémový přístup k iniciování a realizaci budoucích přeshraničních projektů českými i polskými samosprávami a jejich organizacemi a také dalšími subjekty, které jsou aktivní v česko-polské spolupráci. Strategie také zohledňuje aspekt související s měnícími se podmínkami spolupráce, zejména epidemiologickými hrozbami. Konzultace strategie byly doplněny workshopy se zástupci výše uvedených skupin. Strategie vznikla v české a polské jazykové verzi a umožní zvýšení úrovně rozvoje přeshraniční spolupráce v euroregionu. Se strategii souvisí také vydání publikace ze série TRANSCARPHATICA, jejímž obsahem jsou články související s plánováním, financováním a realizací přehraniční spolupráce především s ohledem na nové programové období 2021-2027 a také změny na polsko-českém pohraničí způsobené pandemií Covid-19. Osmý díl vědecké série TRANSCARPHATICA vznikl ve spolupráci Sdružení "Olza" a Komise Polské Akademie věd a sestavil ho profesor Akademie WSB Łukasz Wróblewski.

Pro dosažení všech cílů tohoto přeshraničního projektu, bylo nutné provést modernizaci prostor Sdružení "Olza" a zázemí pro realizaci přeshraničních projektů v sídle RSTS. Byly tím vylepšeny podmínky pro realizaci česko-polské spolupráce například v oblasti zajištění a organizace wosrkhopů pro místní samosprávy a další instituce spolupracující s euroregionem, včetně využívání moderních forem komunikace, pro které bylo nutno pořídit techniku pro videokonference.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020