Informacja prasowa || Tisková zpráva

04.02.2022

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" , Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici, z.s. kończą realizację partnerskiego projektu "InfoSpace". Z tej okazji, w środę 9 lutego odbędzie warsztat w formie webinarium, podczas którego partnerzy projektu zaprezentują jego rezultaty, w tym zaktualizowaną strategię dotyczącej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Projekt "InfoSpace" stanowi odpowiedź na potrzeby związane z rozwijaniem i doskonaleniem narzędzi i metod pracy w odniesieniu do współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz nawiązuje do funkcjonującego od kilkunastu lat na pograniczu francusko-niemieckim systemu transgranicznej wymiany informacji INFOBEST, a także do realizowanego przez stowarzyszenie "Olza" projektu 'INFOREG 2006', polegającego na stworzeniu transgranicznego systemu współpracy sieciowej na pograniczu polsko-czeskim. Przedsięwzięcie jest próbą redefinicji systemu INFOREG i tchnięcia w niego nowego ducha w postaci stworzenia przestrzeni do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną i transnarodową w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono aktualizację opracowanej w 2015 r. strategii w formie dokumentu analityczno-planistycznego pn. 'Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński - studium'. Strategia została zaktualizowana w odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz w odniesieniu do zmieniających się warunków prowadzonej współpracy terytorialnej w szczególnych sytuacjach, zwłaszcza zagrożeń epidemiologicznych i służyć będzie polskim oraz czeskim samorządom lokalnym, ich jednostkom terytorialnym i innym podmiotom z obszaru Euroregionu do inicjowania i wdrażania przyszłych aktywności transgranicznych.

Warsztat w formule webinarium odbędzie się w środę, 9 lutego w godzinach od 10:00 do 12:00. Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszone są o przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną do wtorku, 8 marca na adres biuro@olza.pl. Link do spotkania przesłany zostanie najpóźniej w godzinach porannych w dniu realizacji warsztatu. Webinarium będzie również transmitowane w czasie rzeczywistym na profilu Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Stowarzyszenia Člověk na hranici.

||

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a spolek Člověk na hranici končí realizaci partnerského projektu "InfoSpace". Při této příležitosti proběhne dne 9. února workshop ve formě webináře, který bude prezentací výsledků projektu a především aktualizované strategie, týkající se územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko.

Projekt reaguje na potřeby spojené s rozvíjením a vylepšováním nástrojů a metod práce v rámci přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko a navazuje na systém výměny přeshraničních informací INFOBEST, který funguje již několik let na francouzsko-německém pohraničí, dále na projekt INFOREG 2006, který realizovalo sdružení "Olza" a týkal se vytvoření přeshraničního systému síťové spolupráce na česko-polském pohraničí. Projekt je snahou o nové definování a nalezení nové podoby systému INFOREG jako platformy pro komplexní využívání přeshraničních a nadnárodních informací v Euroregionu Těšínské Slezsko.

V rámci realizace projektu byla provedena aktualizace strategie, která vznikla v roce 2015 ve formě analyticko-plánovacího dokumentu s názvem "Budoucí územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko - studie". Strategie byla aktualizována s ohledem na nové programové období 2021-2027 a měnící se podmínky pro vedení územní spolupráce ve zvláštních situacích, především při epidemiologických hrozbách, a bude sloužit českým a také polským lokálním samosprávám, jejich organizacím a dalším subjektům z Euroregionu v rámci iniciování a realizace budoucích přeshraničních aktivit.

Workshop, který bude veden formou webináře se uskuteční ve středu 9.2.2022 v čase od 10 do 12 hodin. Pokud se chcete workshopu zúčastnit, prosíme o zaslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu irsts@irsts.cz do úterý 8.2.2022. Link k setkání ve formě webináře, který proběhne na platformě ZOOM, Vám bude zaslán elektronicky nejpozději v den realizace workshopu v ranních hodinách. V souvislosti s tím prosíme o zaslání/potvrzení e-mailové adresy, na kterou bude zaslán link. Navíc bude webinář rovněž streamován v reálném čase na FB profilu Euroregionu Těšínské Slezsko a spolku Člověk na hranici.


Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020