InfoSpace - warsztaty || workshopy

14.05.2021

Za nami dwa warsztaty poświęcone aktualizacji euroregionalnej strategii współpracy, które zaplanowaliśmy w ramach projektu "InfoSpace". We wtorek, 11 maja do udziału w warsztacie zaprosiliśmy zainteresowanych tematyką współpracy transgranicznej oraz jej przyszłością przedstawicieli samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych. W piątek, 14 maja warsztat przeprowadziliśmy wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Liczące ponad 40 uczestników spotkania on-line poświęcone były przede wszystkim prezentacji kwestionariusza ankiety pogłębionej, w której oprócz analizy SWOT odnoszącej się do mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, znalazło się także miejsce na przedstawienie pomysłów projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w nowej perspektywie podziału unijnych środków. Kolejnym krokiem w ramach projektu "InfoSpace", realizowanego wspólnie przez polską i czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz stowarzyszenie Człowiek na granicy będą spotkania grup fokusowych, a także druga wideowizyta na pograniczu niemiecko-francuskim, a dokładnie w Eurodistrict PAMINA.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020