InfoSpace

14.09.2020

Pod koniec sierpnia Euroregionalny Komitet Sterujący podjął decyzję o podziale kolejnych środków w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Jednym z projektów, który otrzymał "zielone światło" do realizacji był wspólny projekt Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz naszego stowarzyszenia zatytułowany "InfoSpace".

Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Służyć temu będzie stworzenie przestrzeni do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną na rzecz instytucji i społeczności regionu przygranicznego z wykorzystaniem dotychczasowych długoletnich doświadczeń ze współpracy prowadzonej przez partnerów projektu w wymiarze polsko-czeskim, jak i międzyregionalnym - z pograniczem francusko-niemieckim.

Na konci srpna Euroregionální řídící výbor schválil projekty, které získaly dotace v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko. Jedním z projektů, které získaly zelené světlo k realizaci je společný projekt Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a našeho spolku. Nese název InfoSpace.

Cílem projektu je zvýšení úrovně rozvoje přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko. Bude vytvořen prostor pro komplexní využívání přeshraničních informací pro dobro institucí a lokální společnosti v příhraniční oblasti, při využití dosavadních dlouholetých zkušeností v rámci spolupráce partnerů projektu, jak z hlediska polsko-českého, tak meziregionálního - s francouzsko-německým pohraničím.