O projekcie "InfoSpace" || O projektu „InfoSpace”

14.09.2020
Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Służyć temu będzie stworzenie przestrzeni do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną na rzecz instytucji i społeczności regionu przygranicznego z wykorzystaniem dotychczasowych długoletnich doświadczeń ze współpracy prowadzonej przez partnerów projektu w wymiarze polsko-czeskim, jak i międzyregionalnym - z pograniczem francusko-niemieckim.


W wyniku realizacji projektu "InfoSpace" dojdzie do dalszej profesjonalizacji współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a uwzględniona w projekcie modernizacja przestrzeni do zarządzania informacją przyczyni się do poprawy warunków i jakości pracy wykonywanej na rzecz regionu przygranicznego. Równie ważne w projekcie są wideokonferencje z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Eurodystrykt PAMINA, które umożliwią pozyskanie informacji i wiedzy w zakresie podejścia do tworzenia profesjonalnej przestrzeni do zarządzania informacją transgraniczną i transnarodową na przykładzie francusko-niemieckiego systemu INFOBEST. W ramach projektu zaktualizowana zostanie także strategia dotycząca współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, co pozwoli na systemowe podejście do podejmowania przyszłych inicjatyw transgranicznych przez polskie i czeskie samorządy oraz ich jednostki organizacyjne z wykorzystaniem istniejących możliwości i zasobów polsko-czeskiego pogranicza.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie ukierunkowane są na podniesienie poziomu rozwoju współpracy w obszarze przygranicznym Euroregionu Śląsk Cieszyński i będą realizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz stowarzyszenie Człowiek na granicy.

||

Cílem projektu je zvýšení úrovně rozvoje přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko. Bude vytvořen prostor pro komplexní využívání přeshraničních informací pro dobro institucí a lokální společnosti v příhraniční oblasti, při využití dosavadních dlouholetých zkušeností v rámci spolupráce partnerů projektu, jak z hlediska polsko-českého, tak meziregionálního - s francouzsko-německým pohraničím.

Výsledkem realizace projektu bude další profesionalizace přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko. Modernizace prostor pro využívání informací přispěje ke zlepšení podmínek a kvality práce, která je vykonávána pro dobro příhraničního regionu. Modernizace zázemí pro realizaci přeshraničních aktivit přispěje ke zlepšení podmínek včetně například služeb a organizování setkání, workshopů). Videokoonference s ESÚS Eurodystrykt PAMINA umožní získání informací a vědomostí z oblasti budování profesionální platformy pro využívání přeshraničních informací a mezinárodních na příkladu francouzsko-německého systému INFOBEST. Na tomto základu a pro potřeby modernizace bude vypracována zpráva. Aktualizace strategie územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko s ohledem na nové programové období 2021-2027, umožní systémový přístup k realizaci dalších přeshraničních iniciativ lokálními polskými i českými samosprávami i jimi řízenými organizacemi při využití stávajících možností a bohatství polsko-českého pohraničí.

Všechny aktivity plánované v rámci projektu jsou zaměřeny na zlepšení úrovně rozvoje spolupráce v příhraniční oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko a budou realizovány společně skrze Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a spolek Člověk na hranici.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020