InfoSpace

Nasza mniejsza aktywność w mediach społecznościowych nie oznacza braku działania. Wręcz przeciwnie! Sporo pracy ma Człowiek na granicy, który wraz z partnerami ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" oraz Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, przygotowuje się do wideo-konferencji z przedstawicielami...


W wyniku realizacji projektu "InfoSpace" dojdzie do dalszej profesjonalizacji współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a uwzględniona w projekcie modernizacja przestrzeni do zarządzania informacją przyczyni się do poprawy warunków i jakości pracy wykonywanej na rzecz regionu przygranicznego. Równie ważne w projekcie są...

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 || Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Partnerzy projektu || Partneři projektu: