InfoSpace

InfoSpace, czyli przestrzeń do zarządzania informacją transgraniczną i współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici, z.s. zakończyło realizację partnerskiego projektu "InfoSpace", którego celem było...

Zachęcamy do śledzenia przebiegu webinarium, które poświęcone jest prezentacji rezultatów projektu "InfoSpace", a w szczególności prezentacji zaktualizowanej strategii dotyczącej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński.
||
Zveme na sledování webináře, který je věnován prezentaci výsledků projektu "InfoSpace" a prezentaci...

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" , Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici, z.s. kończą realizację partnerskiego projektu "InfoSpace". Z tej okazji, w środę 9 lutego odbędzie warsztat w formie webinarium, podczas którego partnerzy projektu zaprezentują jego rezultaty, w...

Projekt ten stanowi odpowiedź na potrzeby związane z rozwijaniem i doskonaleniem narzędzi i metod pracy w odniesieniu do współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz nawiązuje do funkcjonującego od kilkunastu lat na pograniczu francusko-niemieckim systemu transgranicznej wymiany informacji INFOBEST, a także do...

To już ostatnia prosta w projekcie "InfoSpace", który stanowi swego rodzaju podsumowanie dotychczasowej współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński oraz próba wyznaczenia jej dalszych kierunków, przy jednoczesnym wykorzystaniu dobrych praktyk z pogranicza francusko-niemieckiego. Już wkrótce zaprezentujemy wszystkie jego efekty, które...

Zbliża się koniec projektu InfoSpace, który realizujemy jako partner dla polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląska Cieszyńskiego. Jednym z efektów naszych działań będzie dokument strategiczny wyznaczający kierunki przyszłych działań w ramach polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Zapisy strategii zaprezentujemy już wkrótce, a pozostałe...

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 || Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Partnerzy projektu || Partneři projektu: